Barns Medvirkning

I følge barnehageloven §3, har –” barna i barnehagen rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder.”

Medvirkning handler ikke om at alle kan få gjøre som de vil, men om å gi rom for å tenke fritt og respektere andres meninger. Dessverre blir mdvirkning i mange tilfeller bare forstått som at barn skal bestemme.  Det er et problem fordi når man bestemmer, blir man indirekte også ansvarliggjort, hvilket kan være uetisk sett ut fra barns forutsetninger.  Medvirke kan man ikke gjøre alene; virke med kan man kun gjøre i et fellesskap (Tholin, 2007).

Barn i ulike aldre gir både kroppslig og språklig uttrykk for hvordan de har det, dette er det vår jobb å registrere og ta hensyn til. I forhold til de største barna, får de komme med ønsker når det gjelder leker som skal kjøpes inn, mat som skal lages, aktiviteter, turer og div tema som skal gjennomføres. De har hver sin samling som de bestemmer over. De får vise bilder fra familien sin, leker, bøker, musikk og andre ting som opptar dem. Stor stas! Bursdagsbarna får også bestemme litt ekstra på dagen sin.

De yngste barna formidler mer sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige utbrudd, som gråt, smil og latter. Vi prøver med hjelp av disse observasjonene, å tilrettelegge dagen vår etter barnas behov. Dette være i forhold til måltider, aktiviteter, kviling og lignende. Har vi sanger, leker eller aktiviteter som vi ser virkelig fenger barna, kan vi holde fast ved disse over lengre tid. For eksempel ”En liten mus”.

Å ta hensyn til barnas behov er noe vi har jobbet med lenge i barnehagen.

Dette at Rammeplanen har tatt det med som et viktig punkt, gjør oss bare enda mer bevisste og oppmerksomme på barnas rettigheter.