Foreldresamarbeid / Styrende organer

I følge Rammeplan har foreldre og barnehagens personale et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.  Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk.  Personalet har taushetsplikt.

Foreldremøter:
Vi holder 2 foreldremøter for alle foreldre pr. år.  I tillegg inviteres nye foreldre hver vår til et eget møte bare for dem, for at de kan få felles info som angår dem som nye i foreldregruppa.  Vi forsøker å skape et eierforhold for dem til barnehagen og gi de økt trygghet før barnehagestart på høsten.  Vi avtaler med nye foreldre når det passer for dem å starte opp det nye barnehageåret.  Slik unngår vi at alle barna starter samtidig og kan gi bedre tid og omsorg til barnet de første dagene.  Hvert nye barn får sin kontaktperson i personalgruppa.

Dugnad:
Vi har en fast dugnadskveld i mai hvert år.  Dette er også med og skaper eierforhold og kontakt mellom hjem og barnehage.  Ved spesielle prosjekt kan foresatte bes om å bidra på flere dugnader, men vi forsøker å begrense oss i forhold til dette og vise respekt for foreldrenes hektiske hverdag.

Den daglige foreldrekontakten:
Barn og foreldre skal som hovedregel møtes i garderoben hver dag. Spesielt skal personalet SE BARNET.Etter hvert som morgenen skrider fram og det blir flere og flere barn samtidig som det bare er en fra personalet tilstede, oppfordres foreldre til å følge barnet helt inn slik at vi er sikker på at barnet blir sett. Ved henting skal foreldre forvente å kunne søke informasjon om barnehagedagen og hvordan deres barn har hatt det. Foreldretavlene og skjermene i garderobene gir informasjon i tillegg og ukeplaner event. månedsplaner henges opp.

Foreldresamtaler:
Første barnehagedag holdes førstesamtale.  Etter hvert tilbys en samtale for alle hver høst + at de som skal starte på skolen har en samtale hver vår.  Utover dette er det bare å ytre ønsker om samtaler og avtale med pedagogisk leder.

 

FORELDREMEDVIRKNING:
 
 MÅL FOR FORELDRESAMARBEID
Skape et godt samarbeid mellom barnehagen og alle de foresatte/vektlegge toveiskommunikasjon basert på gjensidig respekt for hverandre
Være bevisst på at det er viktig for barnas trivsel at foresatte er trygge for barna sine i barnehagen.
Være tilpassa brukernes behov så langt mulig.
Være bevisst på at deltidsplass innebærer at barnet må gå glipp av noe, men får noe verdifullt i stedet.
Opptre anerkjennende overfor foresatte.
 
 
 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
 
Foreldreråd:
Alle foreldre danner et foreldreråd .
Foreldrene velger to representanter med vara til å representere foreldrene i barnehagens samarbeidsutvalg.
 
Samarbeidsutvalget:
Barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) består av representanter fra foresatte og ansatte . Disse skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bl.a. fastsette barnehagens årsplan.