Hovedsatsningsområder

BARNS MEDVIRKNING (se annet knutepunkt på siden )
 
VENNSKAP:
Gode relasjoner barna imellom er et svært viktig mål å arbeide mot. Barna i barnehagen er små, men de danner likevel sterke bånd seg imellom. For å motvirke mobbing og utestenging i lek, arbeides det hver dag med å forebygge, legge tilrette og støtte opp under positive relasjoner barna imellom.  Det å ha en venn, en som venter på deg når du kommer hver morgen, betyr svært mye for hvordan et barn utvikler seg, både fysisk og psykisk. Økt selvfølelse vil gjøre barnet tryggere på seg selv og omgivelsene og en ser at trygge barn vil være mer rustet senere i livet til å stå imot kameraters negative påvirkning, det være seg i fht rus, kriminalitet osv.
 
GLEDE OG HUMOR
Humor er viktig å legge vekt på i alle hverdagssituasjoner. Her er bruk av LØFT-teknikker (det å se løsninger fremfor problemer) nyttige måter å arbeide på.
 
IKKE UTSETT TIL I MORGEN NOE SOM KAN GLEDE DEG I DAG.
 
 
SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON.
 
I barnehagen er det mye kommunikasjon. Barna samhandler hele tiden, de leker sammen, de krangler sammen, de er stadig i sosial utfoldelse med hverandre og med personalet.
Kommunikasjon kan skje gjennom kroppsspråk og gjennom ord. Vi snakker ofte mye mer gjennom fakter og ansiktsuttrykk enn vi gjør gjennom det vi konkret sier. Barn og voksne tolker derfor gjerne mer utfra det du gjør enn det du sier. Det er viktig å være bevisst på dette   for å unngå konflikter og misforståelser. Å tolke hverandre riktig, kan ofte være en utfordring. Det kan ofte være oppklarende å sette ord på det du hører og spørre den andre om det er riktig oppfatta: mener du at…..
 
Alle hverdagssituasjoner i barnehagen (rutiner som måltid, av-påkledning etc…) er stunder da vi bruker språket svært aktivt. Vi kommuniserer med hverandre. Vi legger vekt på å gi barnet gode opplevelser og erfaringer som igjen utvikler ordforrådet til barnet. Samtaler om det vi ser og hører, det vi føler og tenker, er gjennomgående i hverdagen vår i barnehagen. Samlingstunder inneholder mye sang, barneregler, eventyr etc. Barn og voksne har en dialog der den voksne hører barnet og omvendt. Barn må vente på tur og den voksne må ofte snu på planlagt opplegg for å komme barnet i møte.
 
Fokus på språkutvikling er forebyggende. Å tidlig erverve et godt språk, gir et godt grunnlag for læring og sosial utvikling. Det er viktig å stimulere til lystbetonte aktiviteter for barna. Barna tas med i språkgrupper jevnlig.  Her brukes Snakkepakken og Språksprell (se under) som veiledende verktøy.
 
Barnehagen benytter forskjellige verktøy for å fremme barnets språkutvikling:
SNAKKEPAKKEN: et godt hjelpemiddel som gir mange ideer i språkstimurering av barna. Det kan være innenfor grunnleggende gramatikk og matematikk, rim, former, motsetninger, rekkefølge, mønster, dobbeltord, overbegrep osv.
 
SPRÅKSPRELL: Barnas språklige bevissthet skal stimuleres. Språksprell er et godt pedagogisk opplegg til dette bruk. En øver i lytting, rim og regler, stavelsesdeling og forlydanalyse.  Språksprell legger opp til systematisk og strukturert lek med språket som kan gi gode resultater og forebygge lese-og skrivevansker.
 
TRAS: Tras er et hjelpemiddel, et kartleggingsverktøy som bevisstgjør personalet omkring barnets språkutvikling.  Vi bruker Tras når vi er usikker på et barns språklige utvikling/event sette inn tiltak.
 
HØYTLESING HVER DAG: Vi leser og lytter til bøker og lydbøker daglig enten i små eller store grupper.  Høytlesing stimulerer passivt ordforråd
 
Se andre punkt på hjemmesiden som omhandler språk og språkutvikling