Lekens betydning

LEK er viktig for barn.

Først lek, så alt det andre etterpå.

Barnets lek styrker og utvikler sosiale ferdigheter. I en barnehage skal det legges til rette for mye lek. Det pedagogiske opplegget skal gjennomsyre hele dagen og skal gi inspirasjon, lyst og glede ved det å leke. De fleste sider ved barnets utvikling stimuleres gjennom lek.

Lekens utvikling følger barnets alder og modenhet. Barnet velger selv hva og hvem de vil leke med.

Personalet skal følge leken, enten deltagende eller observerende, både for å forebygge konflikter og for å stimulere og videreutvikle leken. Personalet må lytte aktivt for å se barnet best mulig.

Å beherske det å forholde seg til andre på en god måte, er av stor betydning for barnets senere livsutfoldelse.

 

VENNSKAP.

Grønne tanker gir glade barn: metode for å øke barnas sosiale kompetanse.

Psykologisk førstehjelpsskrin er et pedagogisk materiale som kan hjelpe barn og voksne å etablere et godt samspill når en skal snakke om følelser, både gode og vanskelige følelser. Det hjelper barnet til å utvikle et godt språk for følelser, både gode og vanskelige følelser. Å se andre og seg selv er vanskelig, også for voksne, men tenkebamsene RØD og GRØNN hjelper barnet med bedre å håndtere følelsene sine. se http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne

Barna skal lære seg å finne en venn, personalet skal framsnakke barna og gi barna lekekompetanse slik at de lettere finner en venn. Å støtte leken via positiv grensesetting, er viktig fra personalets side. Små lekegrupper og inndelte samlinger er metoder som kan være fine å ta i bruk for å fremme dette. Voksne skal være tilstede og veilede barna slik vi lærer i DUB-prosjektet om de utfordrende barna som PPT veileder oss i .

Verdier som respekt for hverandre, vise toleranse for hverandre blir viktige i arbeidet med barna.

Barna skal styrkes ved å oppleve mestring og det å være verdifull i seg selv.

Nye barn skal hjelpes og støttes inn i nye vennskapsrelasjoner.

Lekemulighetene skal være varierte.