Mål

MÅL FOR BARNEGRUPPENE OG ENKELTBARNET

"Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs-og læringsmiljø som er til barns beste og

gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå samt gi trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger" (fra Rammeplanen)

Barnet skal:

- Føle seg trygt og trives i barnehagen.

- Bli fortrolig med rutiner i barnehagen.

- Utvikle kompetanse/læring både sosialt, språklig og motorisk.

- Få treffe barn på egen alder og eget utviklingsnivå.

- Bli møtt av anerkjennende, omsorgsfulle og seriøse voksne som viser engasjement og formidler respekt og aksept, tillit og tiltro.

-Personalet skal være tilstede for det enkelte barn og for barnegruppa i sin helhet.

 

MÅL FOR PERSONALSAMARBEID

- Skape en åpen og trygg dialog basert på gjensidig respekt og raushet for hverandre

- Legge vekt på toveiskommunikasjon på en anerkjennende måte

- Skape et gi – og – ta – forhold utfra en positiv tankegang personalet imellom

- Legge vekt på trivsel og godt humør

- Skape tilhørighet til arbeidsplassen

- Oppmuntre kreativitet og forsøke å videreutvikle den enkeltes ”godfot”