Møteaktivitet

EMNE

MÅL

METODE

Foreldremøter

Styrke samarbeid hjem / barnehage

Kveldsmøter: 1 høst, 1 vår ,1 for nye foreldre før sommer

Foreldresamtaler

Styrke samarbeid

hjem/barnehage

1-2 hvert år etter behov. Særlig for de som skal starte på skolen.

Pedagogisk ledermøter

Styrke samarbeid Planlegging Evaluering

Dagmøter: Hver mandag

Avdelingsmøter

Styrke samarbeid Planlegging Evaluering

Dagmøter: 1 hver  uke for hver avdeling

Personalmøter

Styrke samarbeid Planlegging Evaluering

Kveldsmøter: 4 før jul, 4 etter jul

Planleggingsdager Kursdager

Planlegging/evaluering Kompetanseheving

5 pr.år hvorav en gjerne er en felles kursdag for alle barnehage- ansatte i kommunen.

Samarbeidsutvalgsmøter (SU)

Styrke samarbeid Planlegging Evaluering

Kveldsmøter: Antall etter behov

Samarbeid med andre enheter i kommunen som PPT, barnevern, tverrfaglig råd, helesstasjon etc.

BUA i Molde og Habiliteringsteamet i Kr.sund er også gode samarbeidspartnere.

Styrke arbeidet omkring enkeltbarnet.

Møtes ofte i barnehagen. Foresatte er selvsagte parter i dette samarbeidet.