PRAKSISTEORI, PEDAGOGISK GRUNNTANKE - de 7 fagområdene

Anerkjennende kommunikasjon (Berit Bae)

Hovedmål

Gi barna omsorg

Gi barna opplevelser som bidrar til økt kreativitet og glede.

Gå nærmere inn i enkeltbarnets opplevelser på en anerkjennende måte.
Dette krever stor bruk av aktiv lytting både i barn-voksen-kommunikasjon, foreldre-personale-kommunikasjon og personalet imellom.

La medparten snakke og si sin mening for så å åpne for meningsutveksling.

La barnet få tid til å modnes tankemessig og etter hvert komme med sine ideer til bruk i gruppa.

Skape toveiskommunikasjon og legge vekt på barnas spontanitet.

 

Delmål

Oppfordre barna til å snakke om opplevelsene og følelsene sine, gi barna tid.

La barna få utfolde den naturlige omsorgen de har for hverandre.

De store hjelper de små. Alle gjør sine ansvarsoppgaver.

Alle rydder på plassen sin i gangen.

Kreativitet er ilagt oss alle, på hver vår måte.

Fantasi og utvikling av rollelek, rollespill, framføring for andre, bruk av mye musikk og sang.
Dette er alle sider av barnehagearbeid som er med på å styrke barnas selvsikkerhet og opplevelsen av et eget positivt selvbilde.

Eide barnehages visjon er: BARNET I FOKUS

Barnet skal møtes med respekt slik at gjensidig tillit får best mulig grobunn.

Ny lov om barnehager og ny forskrift om Rammeplan.
Barnehagene er nå lagt under Kunnskapsdepartementet.
Ny lov om barnehager trådte i kraft fra 1. januar 2017 og ny forskrift om Rammeplan ble satt i verk fra 1. august 2017.
Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler.
I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.
De sju fagområdene opptrer sjelden isolert men vil være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

 

De sju områdene er:

1. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST.Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.Å snakke sammen, dele opplevelser, følelser og tanker er viktig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.  Det er viktig at personalet er bevisste rollefigurer; hvordan vi snakker, hva vi sier, stemmevolum osv. Viktig at personalets væremåte skaper trygghet hos barnet. Stemmebruk spiller en viktig rolle her. Se forøvrig punkt Hovedsatningsområder.

2. KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Slik lærer de seg selv og verden å kjenne. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktivitet. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og veksling mellom hvile og aktivitet gir grunnlag for utvikling av en sunn kropp.

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur.

Barnehagen går mye på turer i skog og mark. Vi bruker uteområdet vårt aktivt, lekeplasser og fotballbane, hall og sjø.  Vi ser viktigheten av å jobbe utifra en god dagsrytme, som gir rom for nettopp aktivitet og hvile. Vi har fokus på god hygiene, og godt kosthold. Vi satser på sukkerfrie bursdagsfeiringer, og har i stedet varm mat på menyen. Personalet er kurset i ”Fiskesprell” og satser på en spennende og sunn meny.

Vi er opptatt av at kroppslig mestring gir positiv selvoppfatning.

3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Barnehagen skal være en arena for å oppleve kunst og kultur, og det å selv kunne uttrykke seg estetisk. Å kunne erfare kulturelle opplevelser, og selv å være med å skape noe felles bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut i fra egne opplevelser. Barnehagen skal bidra til å gi barna et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Barnehagen kan bruke ulike uttrykksformer som bl.a. musikk, drama, dans, film og litteratur.

Barnhagen har et stort utvalg av bøker, instrument, utkledningstøy, snekkerbod, og et inspirerende utvalg av formingsaktiviteter. Vi har tatt i bruk digitale verktøy. Barn skal kunne få uttrykke seg gjennom bl.annet bilde og animasjon. Vi har innimellom besøk av erfarne kunstnere til stor glede for både barn og voksne. Vi har godt samarbeid med vårt bibliotek også og låner mange barne/billedbøker der.

 
4. NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Barna skal oppleve naturens mangfold, kjenne glede av å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i naturen.  De skal også få erfaring og kunnskap om dyr og vekster i naturen.

Barnehagen vår har arbeidet med å skape et godt utemiljø for barn, la barnets nyskjerrighet få komme fram og stimulere de til opplevelser ute. Vi har mange aktiviteter ute og benytter oss av nærmiljøet omkring barnehagen og går på turer og utforsker naturen i vakre Eide.

5. ANTALL, ROM OG FORM

Barna utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og gjennom hverdagsaktivitetene. De oppdager matte gjennom f eks baking der de skal sortere, veie, måle og finne mønster.  Eventyr og historier er også utgangspunkt for matematikk (sammenligne tall/form/størrelse/plassering) Dette er viktig for å forstå språk og matematikk..  Barnet tar hele kroppen i bruk for å utvikle romforståelse. I temahefte om antall, rom og form heter det at "den voksne skal være lyttende og oppmerksom i forhold til den matematikken barna uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter".

6. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Personalet i barnehagen skal skape rom for opplevelser, undring og ettertanke samt gi rom for gode samtaler. Det er viktig å skape gode holdninger, være en god rollemodell for barna for å skape toreranse og respekt for hverandre. Alle barn skal oppleve at de blir sett, respektert på en slik måte at de kjenner seg som verdifulle mennesker. Barna skal gis mulighet til å utvikle forståelse av verden, møte ulike språk og kulturer som en naturlig del av hverdagen.  Barnehagehverdagen bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser.  Glede og humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn ved barns tilstedeværelse i barnehagen.

7. NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nyskjerrighet.Barnet skal få kunnskap om lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.Der barnet bor er barnets nærmiljø. Barnehagens nærmiljø er også endel av barnets nærmiljø.  Å kjenne til det som er rundt en, er med på å kjenn tilknytning og bygge identitet. Barnehagen tar barnet med på turer til bibliotek, nær industri, kirke, andre barnehager og også til andre kommuner (les:sjørøvertur ved Atlanterhavsveien og Håholmens vikingskip)

RAMMEPLANEN beskriver mer detaljert hva som skal legges i de forskjellige fagområdene.
Barnehageloven presiserer i paragraf 1 og paragraf 3 om barns medvirkning at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
De skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.