Samarbeid med andre

Å skape helhetlige oppvekstvilkår for barn forutsetter et samarbeid mellom ulike instanser som arbeider med barn.

For barn med særlige behov er tverrfaglig samarbeid viktig med tanke på å samordne tiltak for å gi rett hjelp til rett tid.

Foresatte har rett til å være med på å utforme tilbudet i samarbeid med barnehagen og de andre involverte for å gi barnet et helhetlig tilbud. Individuell plan blir utarbeidet etter fastsatt mal.

Eide barnehage samarbeider bl.a med andre barnehager, helsestasjonen, fysioterapitjenesten, barne- og ungdomsskolen, Fræna Opplæringssenter, Eide kirke, PPT, barnevernet, BUA i Molde, Habiliteringsteamet i Kr.sund.

 

 

Småbarnsteamet:

Eide kommune har oppretta Småbarneteamet som en ressursgruppe som ser barn og ungdom som en del av en helhet. Folk skal slippe å være kasteballer i systemet.

Småbarnsteamet skal være lett tilgjengelige og kan tilby konsultasjoner, drøfting av enkeltsaker etter foreldrenes samtykke, gi veiledning, planlegge og til en viss grad iverksette tiltak rettet mot enkeltbarnet og deres familier samt gjensidig tverrfaglig drøfting. Det er også mulig med anonyme henvendelser.

Foreldre/foresatte, barnehager, skoler, andre offentlige instanser, barn og ungdom må gjerne ta kontakt.

”Ingen sak er for liten – ingen for stor”.

 

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

Det er viktig å arbeide for at skolestarterne får en god overgang fra barnehage til skole.  Eide kommune har utarbeidet et overordna styringshjul for denne overgangen, samtidig som det blir lagt føringer for overgangen til skolen både med tanke på enkeltbarnet og skolestartergruppen.

I barnehagen vår har vi samling for skolestarterne kalt Miniklubb.  Disse samles en gang pr uke.

Vi bruker et pedagogisk materiale som heter TRAMPOLINE i Miniklubben. Dette er utarbeidet i henhod til Rammeplan for barnehagen og er et aktivitetshefte med oppgaver over ulike temaer som barna vil møte i skolen. Heftet stimulerer lek og er delt inn i 11 ulike deler som omtaler Meg selv, Mønster, Former, Måling, Tall, Plassering, Sortering, Stavelser, Rim, Symboler og Bokstaver.

Overlevering av informasjon om barnet fra barnehagen til skolen skal befestes i en samtykkeerklæring fra foresatte. Skolestarterne er også med på skolen på besøk for å bli kjent.  Likedan ifh til SFO.  Hvis barnehagen har barn som skal starte på Lyngstad eller Vevang skoler, følges samme opplegg.