Styrende organer

I følge barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av en repr fra eier (politisk valgt), foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeieren skal søre for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.