Vedtekter

 

 
 
VEDTEKTER
FOR
KOMMUNALE  BARNEHAGER
 I EIDE KOMMUNE

1. LOVHJEMMEL

Vedtektene for Eide kommunale barnehager er utarbeidet i henhold til Lov om

Barnehager (barnehageloven).

2. EIERFORHOLD OG MEDVIRKNING

De kommunale barnehagene eies og drives av Eide kommune.

Alle barnehager skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg. Oppvekstsentrene kan ha

felles samarbeidsutvalg mellom skole og barnehage. Utvalget skal minimum ha 1

representant fra foreldre (med vara), 1 representant fra ansatte (med vara) og 1

representant valgt av kommunen (med vara).

3. FORMÅL

Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

4. INNHOLD

Barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven, forskriftene og

disse vedtektene.

5. AREALUTNYTTELSE

A. LOKALER.

Følgende bestemmelser om netto leke- og oppholdsareal pr. barn, dvs. arealutnytting

blir lagt til grunn ved godkjenning av barnehager med kommunalt tilskudd:

a) En arealnorm på 4 m2 for barn over 3 år.

b) En arealnorm på 5,3 m2 for barn under 3 år.

B. UTEOMRÅDE.

a) Barnas lekeareal ute skal være 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne.

Opptaksmyndigheten fastsetter ved hvert enkelt opptak den endelige arealutnyttelsen,

dvs. hvor mange barn det er forsvarlig at vedkommende gruppe har. Det er bare i helt

spesielle tilfeller at vedtatt arealnorm kan fravikes.

6. OPPTAKSMYNDIGHET

Fagsjef oppvekst sammen med enhetslederne er opptaksmyndighet og gjennomfører

samordnet opptak av barn. Ved uenighet avgjør fagsjef oppvekst.

7. TILDELING AV PLASS.

Tildeling av plass er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningslovens kap. 6 og

gjelder plass i Eide kommune sine barnehager. Vedtak om tildeling og avslag kan

påklages til formannskapet. Plasstildeling skjer i den barnehagen det søkes

primæropptak i, og i den utstrekning det er ledig kapasitet. Dersom barnehagen det

søkes opptak i er full, tilbys plass i alternativ barnehage.

Søknad om overføring til annen barnehage skjer som hovedregel i forbindelse med

hovedopptak og gjelder fra påfølgende barnehageår.

8. OPPTAKSKRITERIER

Kriteriene vektes i denne rekkefølge:

a. Barn som i henhold til Lov om barnehager § 12a har rett til plass i barnehage.

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i

samsvar med denne loven med forskrifter.

b. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13

c. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og

4-4, annet og fjerde ledd.

d. 5 åringer (Siste år før skolestart)

e. Barnas behov, helsemessige eller sosiale vansker.

f. Søsken tildeles plass i samme barnehage i den grad det er kapasitet.

SKRIFTLIG DOKUMENTASJON MÅ INNSENDES FOR DE SOM SØKER PLASS ETTER

KRITERIENE I PKT.8B, C OG E.

9. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Tidsfrist for innlevering av søknad om barnehageplass blir hvert år kunngjort i

lokalmedia og kommunens hjemmeside. Opptaksperioden gjelder fra aktuelt

barnehageår fra august og fram til utgangen av barnehageåret barnet fyller 6 år. Denne

fortrinnsretten gjelder innbyggere i Eide kommune.

Oppsigelsestida er 1 mnd. Oppsigelsen skjer skriftlig til barnehagen, og gjelder fra den

1. i hver måned.

Siste frist for oppsigelse i et barnehageår er 1. april.

10. FORELDREBETALING

Betalingssatser fastsettes av Eide kommune v/ kommunestyret. Det betales for 11

måneder pr. år med juli som betalingsfri måned. Betaling skjer forskuddsvis og

innkreves av kommunekassereren. Mer enn 2 måneders restanse fører til tap av

barnehageplassen med øyeblikkelig virkning.

11. ÅPNINGSTID

Barnehagene er åpne inntil 5 dager pr. uke. Åpningstiden i barnehagen er 7.00 – 16.30.

Alle barn skal i løpet av barnehageåret ha 4 uker ferie. Av disse skal minst 3 uker

benyttes sammenhengende i perioden 15.06. – 15.08. Barn som starter på skolen må ta

ut 4 uker ferie før nytt barnehageår starter. Barnehagen har 3 uker stengt i ferien.

Samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage har delegert myndighet til å vedta

hvilke uker barnehagen skal være stengt. Personalet skal ha 5 lovbestemte kurs- og

planleggingsdager i løpet av barnehageåret. I tillegg vil barnehagene være stengt

mellom jul og nyttår.

Disse vedtektene gjelder fra vedtaksdato 28.02.2013